i3° DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. „staan, indien het bovenste er mede wordt vergeleken”. „Van de veranderingen welke de kerk sedert heeft onder- „gaan, zijn de voornaamste de herstellingen aan het dak „en gewelf, die zij beide thans bezit. Geene weelde of „buitensporige zucht tot bouwen, hebben haar die twee voudige bedekking geschonken. Zij mogt niet langer een „veilig oord worden geheeten, zij beschutte niet langer „hare bezoekers en dringende noodzakelijkheid vorderde, „dat er een beroep op de milddadigheid der geloofsgenooten „werd gedaan door hen, die als voogden over haar waken. „De aanzienlijke som van ruim veertig duizend gulden „werd ten offer gebragt en een nieuw gestoelte en planken „gewelf werden geboren. Het is ontegenzeggelijk, dat die „tweeledige verbetering veel heeft toegebragt om de kerk „in een doelmatig, geschikt gebouw te herschapen. „Was de bijdrage ruimer geweest en dat werk aan goede „handen toevertrouwd geworden, wat zou er dan welligt „niet zijn geschied?” 27. Alph. Lopez de Fonseca geeft in zijn: „la Haije, par un habitant" (verschenen 1853) niets, wat niet reeds door een der bovengenoemde schrijvers is meegedeeld. 28. In de „Mededeelingen van de Vereeniging ter Beoefe ning der Geschiedenis van 's Gravenhage" levert, in deel I (verschenen in 1863) in het hoofdstuk ,,’s Gravenhage onder de Regering der Graven uit de huizen van Holland, Henegouwen en Beijeren"’t is waar, tal van belangrijke bijdragen, ontleend aan de Graaflijke en aan de Rent meesters rekeningen, doch omtrent de St. Jacobs-kerk en toren, alleen die, wel boven reeds sub 2 en 3 zijn meegedeeld. 29. F. Allan zegt zeer terecht in zijn werk„de Stad ’s Gravenhage en hare Geschiedenis" (verschenen in 1859) „de tijd, wanneer dit gebouw gesticht zij, is onbekend, „en ofschoon er gevonden worden die den bouw van dit „Godshuis aan Hertog Albrecht van Beijeren, in 1399,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 140