i33 DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. Hij vergat echter, zooals in een volgend blad dier courant (5 Febr.) werd aangetoond, dat men met die enkele schadeloosstelling op verre na niet zou kunnen volstaan, want dat de kerk, na amotie dier huisjes, ter plaatse waar zij gestaan hadden, stellig vele herstellingen zou behoeven, en ter voorkoming van verontreiniging, met een hekwerk diende te worden omgeven. In een derde artikel (van 17 Febr. 1890) werd voorts mede gedeeld, dat reeds in 1857 het Gemeentebestuur door den Raad gemachtigd werd, te beproeven met Kerkvoogden eene overeenkomst te treffen, ten einde, „ter verbetering „en verfraaiing, de huizen rondom de kerk gelegen, te „doen wegruimen”. Door de, volgens B. en W., te hooge eischen der Kerkvoogden, mislukte dit en de huisjes bleven en werden herbouwd, ondanks het krachtig protest van Mr. W. Wintgens. (Zie de Kerkelijke Courant van 10 April 1858). 34. De architect Jacob F. Klinkhamer gaf in het Bouw kundig Weekblad van 10 Jan. 1891 eene korte beschrijving der kerk, onder bijvoeging van een plattegrond en van eene restauratie-schets van den toren. Hij noemt de kerk „een zeer belangrijke bouw en merkwaardig als een bij „uitstek karakteristieke hollandsche kerk” volgens hem, „wijst het koor met zijn kleine zuilen-afstanden op een „aanleg voor een steen-zoldering, welke echter waar schijnlijk nooit tot stand gekomen is, althans van lucht bogen is geen spoor te ontdekken, en ook de conterforten „in de omliggende zijbeuken zijn daarvoor te zwak”. „Circa eene eeuw later dan het koor is het schip van „de kerk aangebouwd geworden. De zucht tot grootere „uitbreiding maakte dat daartoe de zijbeuks-armen van het „koor niet zijn doorgetrokken geworden, maar de zijbeuken „van het schip vergroot werden tot den binnenkant der „conterforten, die nu als het ware binnen het kerkgebouw

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 143