i34 DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. „zijn getrokken, waardoor een eigenaardige kapellen-krans „is ontstaan. Deze krans van kapellen, die zich ook in „het uitwendige teekent, daar ieder van een eigen topgevel is voorzien, is kenmerkend voor vele kerken der XVde eeuw „in Holland, waardoor alhoewel ontstaan door afwijking „van het oorspronkelijke plan, een typisch karakter aan „den bouw verleend wordt. „Treffend is ook de hierdoor verkregen indruk van „groote ruimte, die deze kerk op den beschouwer maakt „door de wijde midden- of hoofd-beuk, met de kapellen „ter weerszijden van gelijke hoogte en wijdte. Dit gedeelte „der kerk is steeds voor hout-zoldering bestemd geweest, „de tegenwoordige zoldering wordt gevormd door een „houten tongewelf voor de hoofdbeuk, waarin ton-gewelven „van gelijke hoogte over de kapellen insnijden, zoodoende „een gewelf-ordonnantie vormende van groot effect, bij „grooten eenvoud, waarin geen gezochte ribben-versiering „is aangebracht, maar eene zeer eenvoudige verdeeling „van gordingen en ribben. „Polychrome versiering verhoogt het effect dezer hout- zoldering. De noklijn van het koor ligt hooger dan die „van het schip en de kapellen, een eigenaardigheid die „de meeste hollandsche kerken vertoonen, waar het schip „in den regel bijgebouwd is, wel in een tijd toen men „groote ruimten verlangde, doch zich tevreden stelde met „minder statige hoogte. „Het schip verkreeg dan eene hout-zoldering als gevolg „van het minder rijkelijk toevloeiende geld voor den bouw, „gevoegd bij de geringe draagkracht van den vaderland- „schen bodem”. 35. In 1893 verscheen van de hand van Mr. P. van der Brandëler eene monographic, getiteld: „De Groote of St. Jacobs-kerk te ‘s Gravenhage" voorzien met een platte grond dier kerk, met twee zijaanzichten, eene doorsnede,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 144