135 DE ST.-JACOBS-KERK TE ’S GRAVENHAGE. een volledig restauratie-ontwerp van kerk en toren, onder- teekend „J.M. Lotz, 1892” en een 7-tal vroegere afbeeldingen der kerk, ontleend aan verschillende stads-gezichten uit de jaren 1615 1690, terwijl op den omslag bovendien nog 2 opstanden van den toren voorkomen. Deze monographic, in vele opzichten het beste en zakelijkste, wat er omtrent deze kerk geschreven is, ver wijst ten aanzien van den bouwstijl naar het daaromtrent door den architect Klinkhamer geschrevene en bevat voorts betreffende de uit- en inwendige inrichting, enz. vele belangrijke mededeelingen. 36. De Opmerker van Zaterdag 2 December 1893 bevat een klein artikel over de kerk met een plattegrond van het gebouw, en hetzelfde restauratie-ontwerp van kerk en toren, dat voorkomt in het werk van den Heer v. d. Brandeler, doch nu met het onderschrift: „geteekend en in perspectief gebracht door H. van Heeswijk”, van wien mede het artikel afkomstig is. 37. In 1895 gaf de Vereeniging „die Haghe" uit eene studie van Professor W. P. H. Jansen, getiteld: „Het Klokkenspel van den Haagschen St.-Jacobs-toren”waarin tevens kortelijk eenige onzer Nederlandsche „Carillons” zijn beschreven. 38. Het Haagsch Jaarboekje van 1895 bevat het „Besteck” vastgesteld voor het gedenkteeken van van Wassenaer in de St. Jacobs-kerk met eene korte toelichting van C. Gijsberti Hodenpijl. 39. In 1897 eindelijk, gaf de Vereeniging „die Haghe" uit, aanteekeningen van den adj.-archivaris M. G. Wildeman ontleend aan „de Rentmeesters-rekeningen der Groote of St. Jacobs-kerk te ’s Gravenhage” (1557—1567), in hoofd zaak bestaande uit ontvang-posten’ voor het luiden der klokken en het openen van graven, en uit uitgaaf-posten voor gages, wedden, leveringen, voorzieningen en herstellingen..

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 145