DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 136 en toevallige van feiten, van voor Uit bovenstaand vrij volledig overzicht van al hetgeen er over de St. Jacobs-kerk alhier, tot dusverre in druk is verschenen of uit oorkonden, rekeningen en handschriften bekend is geworden, blijkt, dat eigenlijk niemand zich nog de moeite heeft gegeven, om dit gebouw als architectonisch monument naar eisch te beoordeelen en te rangschikken, in de rei onzer Middeleeuwsche bouwwerken, op de plaats, hetzelve toekomend. De meeste schrijvers toch, zij ver genoegden zich met doodleuk over te nemen wat een voor ganger reeds had meegedeeld, en zulks, zonder zich eerst persoonlijk nauwgezet te overtuigen, of wel, zich afdoende te doen voorlichten en zoodoende te weten of hetgeen zij bij overneming mededeelen, inderdaad juist, inderdaad waar was, of waar kon zijn. Door dat stomme elkaar naschrijven, krijgen onbewezen beweringen opvattingen van lieverlede al het air waarheden, en kost het ten slotte heel wat moeite, en aleer men den geheelen ladder is afgedaald tot op de bron der mededeeling. Mr. J. de Riemer (20) die het eerst en ’t volledigst tevens, door het opsporen en in druk‘brengen van tal van documenten, de St. Jacobs-kerk heeft behandeld, hij was blijkbaar uitsluitend advocaat, geheel verdiept in het opzoeken en bijeenbrengen van waardehebbende of licht gevende gegevens, en tevreden, zoo hij deze slechts in behoorlijke volgorde bekend kon maken, voor het gebouw als monument had hij evenwel geen oog, hoe dat er, zoowel uit- als inwendig uitzag in zijnen tijd (hij werd geboren in 1678 en stierf in 1762) daarvan zegt hij geen woord, of het al dan niet eene kruis-kerk was, hij verklaart zulks niet te weten, over den toren zwijgt hij en de preekstoel, ’t merkwaardigste kunststuk dat nog in de kerk was overgebleven, hij gaat deze ongemerkt voorbij, zoekend naar opschriften op gildeborden en op grafmonu-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 146