138 ter zake. DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. Doch nu du Royaume des Pays-Bas’ in 1863 in schets-vorm geeft.') A. W. Kroon (26), die blijkbaar erg met de St. Jacobs- kerk sympatiseerde, was echter evenmin een vakman, hij was journalist en Mr. P. van den Brandeler (35) die na de Riemer het zakelijkst de kerk behandelde, en daarvan waardehebbende afbeeldingen geeft, ook hij begeeft zich niet op het architectonisch gebied, maar verwijst, wat dat betreft, naar den architect Klinkhamer (34) die echter het gebouw te vluchtig, in te algemeene termen, meer bij wijze van schets-indruk, dan wel als resultaat eener ernstige, vergelijkende studie heeft beschreven. Dit inleidend overzicht, was noodig, niet enkel, omdat daaruit blijkt hoe velen zich reeds aangetrokken gevoelden om van of over de St.-Jacobs-kerk iets meetedeelen, maar vooral ook, om hem of haar, die verder eene studie van deze kerk mogt willen maken, daarmede als het ware den sleutel tot het archief aan te bieden. 1) In de Nederl. Spectator van 9 Juni 1876 vindt men van de hand van den Rijksarchivaris S. Muller, Fzn., naar aanleiding van het overlijden van Mr. v. Eijck v. Zuijlichem op 1 Jan. 1876, een zeer waardeerend artikel, dat tevens vermeldt al hetgeen er van hem in druk is verschenen. Holland, bijna geheel Nederland, kende en bezat een tiental eeuwen geleden, nog bijna uitsluitend den hout- bouw of Aoa/-architectuur. Rijk aan bosschen als het toen was, weinig bouw-behoeften als men toen nog had, bitter weinig bouw-kennis als men toen nog bezat, leverde het bosch destijds alles wat men voor een bouw noodig had, eiken stammen tot stijlen en balken of gekloofd, platen tot bekleeding en bezoldering, tak- en rijshout, dat ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 148