DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. I40 genaamd hard dak, dat wil zeggen, in daken gedekt, óf met gebakken tegels, óf met pannen, want eene bedekking met lood was toen veel te duur en komt slechts hoogst zeldzaam bij enkele kerken voor (o.m. bij de oude St. Maartens-kerk in de stad Groningen.) Al spoedig echter gaan de verbods-bepalingen verder dan de daken, de houten gevels en de houten zijwanden, ook deze moeten nu in steen veranderen en zoodoende veranderd ’t nu van lieverlede het geheele karakter, het geheele voorkomen onzer steden. Zij werden wel brand-veiliger, doch niet schilderachtiger, wel regelmatiger, doch niet typischer, niet spelender van vorm, niet mooier. En die nieuwe bouw methode, zij werd straks ook nagevolgd op de dorpen en in de gehuchten, en hij die nu nog onzen Middeleeuw schen hout-bouw mocht willen bestudeeren, vindt men in geheel Nederland geen enkele werkelijk karakteristieke gevel uit dien tijd meer, onze eenigste gevel was gedurende langen tijd die van het Pieters-huis in Middelburg, doch ook deze werd een jaar of tien geleden afgebroken en nu rest- ons niets meer uit dien tijd dan ’t arme houten geveltje in Alkmaar. Noord-Holland, dat aan drie zijden door zee omsloten, ’t meeste aan scheeps-bouw en aan scheep-vaart deed, hield, wellicht onder dien invloed, nog ’t langst den /ïo«Z-bouw in eere, getuige nog, niet alleen de Zaan-streek, maar bijna alle dorpjes van af Buiksloot tot op Ter schelling, overigens vindt men nog alléén in enkele afgelegene gehuchtjes van Drenthe, eenige dier zoo in-karakteristieke houten schuur-woningen, die, spottend met alle regelen der timmermans-kunst, tevens de verf kwast verachten en toonen, hoe eigenaardig de dorpen dier provincie er indertijd moeten hebben uitgezien. Welnu, die AowZ-bouw, destijds zóó algemeen, was werkelijk ook van invloed op onze kerkelijke architectuur,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 150