DE ST.-JACOBS-KERK TE ’S GRAVENHAGE. I4I den hout-bouw. Was het dus wonder, dat bij aan voorhanden steen-materie, en aan daarin vaklui, bij ’t allermoeielijkste gedeelte dier vele doch heeft aan die architectuur toch geen eigen, geen wer kelijk Hollandsch karakter weten te geven. Is dat waar? - is inderdaad de invloed van dien /zowZ-bouw kenbaar in onzen middeleeuwschen kerken-bouw? en zoo ja, waarom ontstond onder dien invloed dan geen eigen bouwstijl? Terwijl hier aanvankelijk slechts kleine, dood-eenvoudige houten kerkjes werden gebouwd, doch van lieverlede door kleine steenen kerkjes vervangen, opdat het Gods-huis beter bestand zou zijn tegen stormen én watervloeden én 't hemelvuur, kwam, met de vestiging der Premonstreiters en der Cisterciensers, twee klooster-orden afkomstig uit Frankrijk, uit het land van den s/t?ew-bouw, en beiden, doch vooral de Cisterciensers, ervaren in de bouw-techniek, kwam met die orden, de steen-boww voor goed tot ons en daarmede ook de gewelf-bouw. Klooster-broeders dier orden, hier gevestigd, zij werden nu onze bouwmeesters, ontwerpen van kerken en kloosters makende, zooals men die in Frankrijk of langs den Rijn, alwaar bereids de geheele s/seM-architectuur op den gewelf-bouw gebaseerd was, gewoon was te ontwerpen. Doch voor de uitvoering dier ontwerpen vond men hier in ’t noorden geen berg-steen, zooals in Frankrijk, men moest die berg-steen, de tuf, dus laten aanvoeren uit de omstreken van Andernach, of wel, men moest klei laten vormen én droogen én bakken tot steenen, en evenmin vond men hier ervaren werk-krachten in den steen-bovcwwel eeniger- mate in gebrek ervaren nieuwe kerkgebouwen, toen allerwege verrijzend, dat voor de overwelving, de AowZ-bouw van toepassing bleef? Terwijl zoowel in plan-verdeeling als in opstand,, op grond van gewoonte, van traditie straks, den door het steenen-gewelf beïnvloedden kerk-vorm gevolgd werd,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 151