142 DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. bleef dat steenen-gewelf zelf, hier echter achterwege en overdekte men de kerken met een houten schinkel-gewelf, rustend op balken met muurstijlen en karbeels, zooals men dit van oudsher gewoon was. In geheel Noord-Holland en in het geheele gedeelte van Zuid-Holland, benoorden en bewesten Dordrecht gelegen, vindt men geen enkele middeleeuwsche kerk, die behalve haar zijbeuken en koor-omgang, ook een in steen overwelfde midden-beuk met koor heeft, en in Friesland vindt men onder de ruim 300 kerken en kerkjes dier provincie, hoogstens een vijftal met steenen gewelven, de kerken te Bergum, ééne der twee kerken te Bolsward, de kerk te Hantumhuizen, die te Kollum en vroeger ook die te Wester- geest; in Zeeland vindt men er slechts drie en in Drenthe slechts vijf. Is dit alles louter toeval, of is dit wel degelijk een gevolg van den invloed van onzen vroegeren hout-bouw? en is dit laatste, zooals ik aanneem, het geval, waarom bleef men dan vasthouden aan een kerk-type berekend op steenen gewelven Door het houten en niet het steenen gewelf tot kerk- overdekking aan te nemen, werd de geheele bouw een voudiger, onkostbaarder en minder tijdvorderend, drie voordeelen, die zeer zeker niet zonder invloed zijn geweest op den van huis uit zuinigen aard onzer Hollanders en Friezen. Eenvoudiger werd nu de bouw, omdat de naar buiten drukkende kracht, die in eiken boog, die in elk gewelf meer of minder werkt of sluimert, nu niet meer te duchten, niet meer te bestrijden en te voorzien viel; onkostbaarder werd nu de bouw, omdat het steenen gewelf 1) Wel zijn de St.-Bavo-kerk te Haarlem, de Hooglandsche en Pieters-kerk te Leiden voer eene steenen gewelf-overdekking in midden-beuk en koor aangelegd, doch uitgevoerd, zijn die gewelven niet,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 152