DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 14+ ciensers reeds eenige beteekenis gehad, had zij toen reeds beschikt over bekwame vak-mannen, dan zouden wij allicht een ander resultaat hebben verkregen, doch onze architectuur beteekende toen nog zoo goed als niets, vak-mannen van beteekenis had zij niet, en volgaarne aanvaardde zij dus de hulp èn de voorlichting èn de steun der klooster lingen, waar het een bouw ook slechts van luttele be teekenis gold. Dit is m. i. de reden, waarom, terwijl onze middel- eeuwsch- kerkelijke architectuur beslist den invloed van den /zow/-bouw ondergaat, die invloed, onze architectuur slechts heeft gebracht tot een hinken op twee gedachten, en haar niet heeft weten te brengen tot dat, wat zij zijn kon, tot dat wat zij zijn moest, en dat dit werkelijk waar is, dat toonen juist de enkele uitzonderingen, en tot die uitzonderingen nu, behoort onze St. Jacobs-kerk, en dat juist is haar waarde, is haar beteekenis in de Nederlandsch- Middeleeuwsch-kerkelijke kunst. In welk opzicht maakt de St. Jacobs-kerk nu eene uitzondering, in welk opzicht onderscheidt zij zich van de overige kerken hier te lande, vóór de Reformatie gebouwd? De gewone type eener groote stads-kerk, bestaat uit een midden-schip, dat, door een dwars-schip van ongeveer gelijke breedte rechthoekig gekruist, zich verlengd in en sluit met het koor; ter weerszijden van dat, meestal hooger opgaande en met boven-ramen voorziene midden-schip bevinden zich één of meer zijbeuken, met of zonder neven kapellen, terwijl het koor veelal gelijkvloers een omgang heeft. In vogelvlucht, of beter nog, van af den west-toren het dak eener zoodanige kerk beziende, heeft zij sprekend den vorm van een kruis, aldus symbolisch herinnerend

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 154