DE ST -JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 145 Golgotha; van daar dan 00k den naam aan het kruis van van kruis-kerk. Van binnen bestaat het midden-schip dezer kerk-type, steeds uit eene dubbele reeks, niet wijd uit elkaar staande, onderling door bogen verbonden kolommen, haar van de zijbeuken scheidend, tegen welke op gelijke wijze weder de buiten-beuken (zoo deze er zijn) aansluiten, aldus eene drie- of vijf-voudige groep van nevenelkaar staande beuken, schepen of hallen vormende, waarin de Zewgfc-richting de opvallend domineerende is. Vergelijkt men nu met deze type onze St.-Jacobs-kerk, dan valt het onmiddelijk op, dat zij daarmede volstrekt niet overeenstemt. De St.-Jacob heeft, wel is waar, een midden schip en een koor, doch geen dwars-schip en dat koor, het is hier niet het verlengde en de sluiting van dat midden-schip, maar als het ware een gebouw op en voor zich zelf, eene reste uit eene geheel andere periode, het werk van een geheel ander architect, het is een koor, dat ongetwijfeld zou zijn afgebroken en met een dwars-schip in denzelfden stijl als het schip der kerk zou zijn herbouwd, ware eerst de tachtigjarige oorlog en daarna de Reformatie, niet storend tusschen beiden gekomen. En dat midden-schip der St.-Jacob, het mist de twee gewone kolom- en boog-reien, die het van zijn zijbeuken scheiden, het mist trouwens ook zijbeuken die zijn lengte-richting volgen en accentueeren in plaats daarvan wordt dit middel-schip door drie op elkaar volgende, in hoogte en breedte met hetzelve overeen stemmende dwars-beuken rechthoekig doorsneden, dwars beuken, welke door hun afmeting en gewelf-vorm, de /e«g/e-richting, welke in het schip van elke andere kerk de meest kennelijke is, hier veranderen in eene 6r<?e<Z/e-richting. Feitelijk, nemen hier die dwars-beuken de geheele midden- beuk in zich op, deze verdwijnt als sprekend, als toon gevend hoofd-element, en dit te meer, daar de breede, 10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 155