DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENGAGE. 147 Hoe is dit systeem ontstaan, hoe heeft het zich ontwikkeld? Het is ontstaan, niet langs den directen, niet langs den voudige, weinig kostende solutiën hij zich eigent, hoe inderdaad met onze meest alledaagsche materialen, baksteen voor de steunpunten en hout voor de gewelf- en dak- samenstellingen, ruimten kunnen worden overwelfd, grooter, hooger, stouter en brutaler dan in steen mogelijk is en bouw-werken zijn te erlangen, die bij gelijke afmeting, ternauwernood de helft behoeven te kosten van het bedrag bij eene s/e«»-overwelving benoodigd, terwijl zij ten over vloede geëigender zijn voor onzen bouwgrond, die zonder buitengewone voorzieningen, meest overal onbetrouwbaar is. Tevens stelt het gemakkelijke eener /wzzZ-overwelving den bouwmeester in staat, om met de plan- en ruimte-indeeling te spelen, te tooveren zelfs, als hij kan, en een stuk werk te leveren met een eigen cachet, met een eigen karakter, en dit, vergeleken bij de gebouwen in steen overwelfd, te brengen tot een eigen type. En dat het ontwerp van het schip onzer St. Jacobs-kerk geen speling van het toeval is, maar de toepassing van een nieuw inzicht, van een nieuw systeem, helaas te laat geboren, om zich in onze Midden-eeuwsche kunst, wier dagen toen reeds geteld waren, nog ten vollen te kunnen ontwikkelen, dat bewijzen o.m. de kerken te Voorburg en te Vianen, die, ofschoon veel kleiner van afmeting, doch geheel volgens ditzelfde dwars-beukige systeem zijn ge bouwd', een systeem, dat wij in beginsel ook terugvinden in onze Klooster-kerk alhier, in de kerk te Heusden, in de oude of St. Nicolaas-kerk te Amsterdam en in de Groote kerk te Gouda, ofschoon bij laatstgenoemde kerken zich bepalend tot de aan- en insluiting, en tot de versmelting der groote zij-kapellen in de zijbeuken dier kerken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 158