ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. 7 dreigt terwijl 1) Van Loon II, 29. 2) Van Loon II, 36, 1, 2. 3) Van Loon II, 40. Nederlanden als vrije volkeren moesten erkennen voordat verdere onderhandelingen mogelijk waren. Zoo is er een Antwerpsche legpenning i) van dat jaar waarop de Spaansche leeuw in angstige houding neder ligt voor een nijdig, pedant recht opstaand keffend hondje, voorstellende de vereenigde Nederlanden, het ongeruste omschrift luidt „Let op het eind” wat men in meer populaire woorden zou kunnen omzetten in „waar moet dat naar toe”. Van Nederlandsche zijde heerschte ook groote onzekerheid, een plechtige bededag om voorlichting van den Hemel werd uitgeschreven, en een legpenning 2) geeft uitdrukking van s deze gevoelensEen man staart in biddende houding, de handen gevou- f wen het hoofd opgeheven naar het hemellicht waarin de naam van Jeho vah prijkt, een hand ter linkerzijde biedt hem een palmtak, een hand ter rechter een zwaard, het omschrift zegt „Uw wil geschiede” het opschrift aan de keerzijde geeft het bemoedigende „Kleingeloovige, wat vreest gij 1” Ondertusschen vingen de onderhandelingen aan en werden zij aarzelend voortgezet, immers ook nadat men niet meer over eenen definitieven vrede maar over een tijdelijk bestand sprak waren er toch nog velen die niet toegeven wilden, en onrustig bleven. Zoo is er b.v. een legpenning 3) van Utrecht waar aan de voorzijde een herder wakend staat uit te zien of zijn kudde ook gevaar aan de keerzijde de kudde zelf rustig graast

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 15