149 DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. geval langs den koor-omgang van de kerk te IJselstein, bij onze Kloosterkerk, bij de kerk te Heusden, de oude kerk te Amsterdam en de Groote kerk te Gouda.) Die steeds toenemende raam-breedte, gaf steeds lastiger gewelf-insij- dingen, en zóó kwam het, dat eindelijk eens een bouwmeester zich neêrzette ter oplossing dier steeds toenemende be zwaren, met het traditioneele steenen gewelf-systeem brak en dit verving door het dwars-beukige houten gewelf-systeem, dat tevens een maximum van raam-afmeting toeliet, en terzelfdertijd dus de gewelf- en de licht-kwestie voor goed oploste. Wie was die Hollandsche bouwmeester? ik ken zijn naam niet, het was blijkbaar één van hen, van wie J. Sagette getuigt in zijn„Essai sur l’Art Chrétien” zeggend: „c’était un de ces hommes, qui a demandé par „grace au Seigneur de rester a jamais inconnu.” Waar is dit systeem het allereerst toegepast? ook dit weet ik niet, omtrent de bouw- en verbouw-geschiedenis onzer kerken missen bijna alle documentarische gegevens, ik vermoed evenwel, dat onze Kloosterkerk eene der eerste kerken hier te lande is geweest, welke dwars-kapellen met tot in de gewelven oploopende breede ramen en met eene houten overwelving van gelijke hoogte als, en lood recht insnijdend in ’t aangrenzend zijbeuk-gewelf heeft gekregendie kerk toch bestond oorspronkelijk (in ’t begin der XVde eeuw) slechts uit één enkel schip met koor, dat nog bestaat, waartegen iets later eene zuid-beuk met dwars-kapellen werd aangebouwd, omdat de benoorden tegen de kerk aansluitende klooster-gebouwen den aanbouw eener zijbeuk aan dié zijde ondoenbaar maakte. Dit Kapel-systeem vond navolging bij de St. Nicolaas-kerk te Amsterdam, vond navolging bij den bouw der Groote Kerk te Gouda, en uit dat kapel-systeem heeft zich ont wikkeld, het dwarsbeukige-systeem en wel waarschijnlijk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 160