DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 155 erlangen, even karakteristiek en kunstvol als de steenen a jour helmen van de torens te Freiburg of te Ulm. Het heette in die dagen, dat de Raad-Commissie voor Plaatselijke Werken en Eigendommen, de gelegenheid, dat de toren tot herstel van de gemetselde boven-étage (sedert 1855) geheel om- steigerd was, wilde benutten, om, vóórdat die steiger werd afgebroken, op grond van noodig gebleken herstel lingen, nu tevens de spits te vernieuwen en den toren in den stijl van het kerkgebouw op te werken. Daartoe werden in de zitting van den Gemeenteraad van 6 April 1858 overgelegd drie ontwerpen voor een gegoten ijzeren a jour spits, door den Gemeente-architeet W. C. van der Waaijen Pietersen ontworpen, doch de Raad verwierp met 20 tegen 7 stemmen het door B. en W. gedane voorstel en de toren-spits bleef. In de Raads-zitting van 25 Sept, i860 evenwel, werd door B. en W. overgelegd een rapport van hun architect, gedagteekend 21 Sept, i860 N“. 309, inhoudende de mededeeling: „dat de stijlen en „balken van de houten spits in zoodanigen toestand zijn „bevonden, dat de geheele spits vroeg of laat zal be swijken het is dus noodig eene nieuwe spits in „ijzer te maken, waarvoor wordt overgelegd de schets- „teekening, (zijnde de eenvoudigste der 3 bereids over- gelegde ontwerpen), reeds door de Commissie van bijstand „goedgekeurd, en begroot op eene uitgave van ƒ16.000, „welke nieuwe spits over de daarbinnen grootendeels te „behouden oude kan worden geplaatst.” Burgemeester en Wethouders stellen daarom voor dienovereenkomstig te besluiten, en zonder tegenstribbeling bijna en zonder nader onderzoek zelfs, werd dit merkwaardig voorstel, het maken eener nieuwe, ijzeren spits met gedeeltelijk behoud der oude, aangenomen, want volgens de Voorzitter: „zou deze vernieu- „wing stellig tot verfraaiing leiden, omdat zij het geheel van „de St.-Jacobs-kerk in ééne stijl brengt en dus de sommen aan

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 168