DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 156 „den toren ten koste gelegd en de tijd van werkzaamheid „daaraan besteed, toch iets schoons zullen opleveren”. Die hooge verwachting evenwel is niet vervuld en de toren is feitelijk gebleven wat hij was, namelijk weinig meer dan een gemetselde, onsierlijke, hooge klokken-stoel, doch nu met eene, a jour gebreide, ijzeren slaapmuts op. De restauratie-schets voor de spits, voorgesteld door den architect Klinkhamer, en die, afgebeeld op den omslag van het boekje over de Groote kerk door Mr. van der Brandeler, zij geven zóó uiteenloopende solutiën, dat, gevoegd bij de weinig kunstwaarde van den onderbouw, ten deele nog in een cement-kleed verscholen, het geraden schijnt voorloopig tot geene restauratie der spits over te gaan, tenzij men, mocht kunnen erlangen een ontwerp zóó smaak- en zóó kunst-vol, zóó eenvoudig en toch zóó elegant tevens, dat eene spits, zóó uitgevoerd, den geheelen toren tot een monument wist te verheffen tot zóólang echter is het zaak te wachten en dan kunnen tevens de vroegere gewelven weder worden aangebracht, die er nu missen, en de wind kast en al de steiger-rommel waarmede de toren nu beneden gevuld is, verdwijnen. Ter weerszijden van het tegen den toren aansluitend gedeelte midden-schip is eene kapel-vormige travee, met een afzonderlijk dak, evenwijdig aan dat van het midden-schip, met twee topgevels, één groot west- en een kleiner zij- gevelraam, ééne travée door gemetselde spitsbogen zich ter weerszijden scheidend van en openend in de aansluitende kerkgedeelten. Zijn dit twee kapellen, of is die travée nog eene reste van, nog een souvenir aan ’t vroegere plan der kerk, zooals dit kan geweest zijn, vóór den brand van het 1) De gegoten ijzeren spits, een knap stuk gietwerk, is gemaakt in de fabriek van De Eerens te Maastricht, welke fabriek echter tijdens de opstelling failliet ging, zoodat in eigen beheer het werk moet worden voltooid.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 169