DE ST.-JAGOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 160 van „pragt, 'of opschik zal medebrengen, of daartoe dienstig „zijn met zorgvuldige in het ooghouding, dat het „geheel met de bestaande bouworde der kerk, in volkomen „overeenstemming blijve, alles vergezeld, van een „stukgewijze berekening, en vervolgens bijeen getrokken „opgave der kosten, tot de uitvoering vereischt, zoo „spaarzaam ingericht, als met de te ontwerpen verbetering „(die geheel aan den goede smaak en de keuze der Inzenders „wordt overgelaten) bestaanbaar zal geacht worden, enz.” „De inzending der (beide) plans wordt bepaald, voor „of uiterlijk op den ie" Maart des volgenden jaars 1828. „Het bekroonde stuk wordt het eigendom van het Collegie „van Kerkvoogden, de niet bekroonde kunnen door de „inzenders op vertoon van een billet, waarbij genoegzaam „blijkt, dat zij de inzenders zijn geweest, terug worden „bekomen, dadelijk na de uitspraak worden al de briefjes „bij de niet bekroonde Plans behorende, ongeopend ver- „brand, staande de Vergadering van het Collegie.” Van één der op die prijsvraag ingezonden ontwerpen, zijn de vier teekeningen, alle voorzien met het motto Ter Volmaking” en een bestek met begrooting en van een tweeden inzender, nog eene uitvoerige memorie toelichting aanwezig bij de Kerkelijke bescheiden. De schrijver dier toelichting zegt: „dat een doelmatiger „inrichting van een zoo aanzienlijk kerkgebouw, en dat „nog wel in de Residentie, geschikt tot viering en uit- „oeffening van eene gemeenschappelijke Godsvereeringr „geen onverschillige, of nietige, maar eene allerwensche- lijkste zaak is, zeer wel waardig, om daarop den aandagt „ook vooral van daarbij belanghebbende te vestigen. „Wat ook dweepers mogen zeggen, alle weldenkende „Christenen zullen het wel eens zijn, dat een zedige en „gepaste verciering van hun Bedehuis in geenen deele „strijdig is tegen de eenvoudige maar tog ook zeer ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 173