i6i DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. „hevene voorschriften, des Evangeliums, of zoude men „van de vordering der Kunsten en steeds meer en meer „vorderende beschaving onzer Eeuw, alleen de verbetering „der Kerkgebouwen moeten uitzonderen? en die slegts op „Huizen en Paleizen mogen toepassën? en onze Kerk- gebouwen als paardestallen laten staan en verwaarlozen „Dat zij verre van alle Hervormden, liever willen zij „hierin onze Roomsche Landgenooten volgen, dezen tog, „hebben sederd dat hunne Kerken het eigendom der „Hervormden zijn geworden, door Liefdegiften andere „Kerkgebouwen kunnen stichten, en hun geloof in stand „houden, en zouden dan de Hervormden, in veele op dichten oneindig meer bevoorrecht, dat niet willen! Dit „zou al te liefdeloos gedagt zijn, veeleer zal men liever „gelooven, dat zij die den Eernaam van Christenen dragen, „geen zoo geringen prijs op hun Christendom zullen stellen”. Welnu, deze ontwerper, die het blijkbaar goed meende met het kerkgebouw, hij stelt voor ie. om het koor geheel „af te zonderen van de kerk, door een opgaande Muur, „en dat wel ter plaatse, waar nu het Hek staat, en die „afgezonderde koor-ruimte nu te doen dienen voor een „aantal samenkomsten en Vergaderingen; 2e. om, daar bij „het bouwen der kerk het beschieten der boven-gewelven „is achtergebleven, omdat men dit welligt van geen drin gende noodzakelijkheid oordeelde, mooglijk ook om de „kosten, die zwarte inkijk daarboven nu gantsch niet fraai „is, en men in dezen tijd geen zulke hooge gewelven „meer zoude bouwen, om het grootste gedeelte, althans „de helft van het gewelf weg te timmeren, bij wijze van „plat-fond, hetgeen mij voorkomt dat welligt minder zal „kosten, en welzo goed aan het gezigt zal voldoen, alsdat „het geheele bovengewelf beschoten is ’t welk volstrekt „geen agrémeht heeft, voorts zoude men het beschoten „gedeelte wit konnen verwen of stucadoren; 3'. om de 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 175