DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 166 r Deze teekening bevindt zich in atlas IX van het Gemeente- Museum (No. 1044). Jelgershuis (geb. te Leeuwarden in 177000 overleden in 1836) was bekend door zijn kerk-interieurs; ’t inzicht der St. Jacob is door hem genomen, staande achter de kolom waartegen de preekstoel is bevestigd, en van daar in noord- En wie het mocht willen betwijfelen, dat de groote architectonische waarde onzer St.-Jacobs-kerk, uitsluitend ligt in haar plan- en gewelf-vorm en dat er door knoeiers vroeger alles gedaan is om het gebouw zijn cachet te ontnemen, die noodig ik uit dat gebouw van binnen eens een oogenblik in detail te gaan bezien. Haar kolommen, wat zijn het? baksteenen of zandsteenen kolommenik weet het niet, eene 2 cM. dikke pleisterlaag dekt ze, en op die pleisterlaag zijn in verf willekeurig eenige voeg- lijnen getrokken, welke die vraag niet oplossende basementen dier kolommen? een tweetal kolommen missen nu zelfs heur basementen, en de overigen hebben een aan geplakten veelhoekigen grijzen voet, waarop bij wijze van lijst iets van een omgekeerd toscaansch kapiteel rust de kapiteelen dier kolommen de gebeeldhouwde kapiteelen zijn eerst afgehakt, en toen heeft de stucadoor, ter volmaking, die kolommen in riet-pleister nieuwe, kortere kapiteelen gegeven en zijn daarop later gothische bladen gespijkerd van gegoten cement. De bogen? ’t zijn de oude bogen, de oude profillen niet meer, ook hier heeft een lijstwerk van riet en gips ’t oude vervangen; haar ramen? - zij missen hunne traceeringen van de eerste helft der XVIde eeuw, tot zelfs de dagkanten zijn gewijzigd en ver anderd; haar koorpijlers? het zijn de vroegere transsept- pijlers niet meer met gebeeldhouwde kapiteelen, die bij elk der vier halfronde voorsprongen, in hoogte- ligging varieerden met de aansluitende bogen, (zie plaat 4, zijnde eene reproductie eener teekening van J. Jelgershuis van 1810) ook het boog-fries, dat indertijd de scheidings-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 182