DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 168 J) De St. Laurens-kerk te Alkmaar heeft eene midden-beuk breed 11.70 M. en is breed tot aan de zij-kapellen 28.70 M. en met inbegrip van deze (binnenwerksch gemeten) 33.60 M., terwijl de St Jacob eene binnenwerksche breedte heeft van 32.65 M.; in de St. Laurens is de lengte van af den westgevel tot aan het koor, 49 M., in de St. Jacob 46.80 M.; in de St. Laurens heeft het met 7 zijden van een zestienhoek gesloten koor van af het dwars-schip tot binnenkant omgangs-muur eene lengte van 34.35 M., in de St Jacobs-kerk heeft het met 5 zijden van een twaalfhoek gesloten koor van af den triumph-boog tot binnen kant omgangs-muur eene lengte van 30.50 M. Terwijl in de bezoeker met een helder oog en met een heldere kop, hij moge dan al of niet architectuur-kenner zijn, een diepen, trefifenden indruk maakt. Had zij haar oude kolommen en bogen vrij van alle pleister-aankleedingen, haar eigen kapiteelen en basementen, haar boog-friesen en lijst-werken, haar eigen raam-traceeringen en ongestoorde ruimte-door- zichten kunnen behouden, dan ware zij inwendig, een in allen deele eenig monument, een unicum in ons land gebleven. Ik noemde haar bij herhaling een in haar soort, in haar type, zeldzaam monument in ons land, en werkelijk dat is zij, hetgeen vooral blijkt door haar te vergelijken met bijv.b. een paar harer eeuw-genooten, met twee der beste, der erkend karakteristiekste kerk-gebouwen van geheel Holland, met de St. Laurens-kerk van Alkmaar en met de St. Bavo van Haarlem. De St. Laurens te Alkmaar werd een 40 jaar later gebouwd dan het eigenaardige schip onzer St. Jacob, en eigent zich daar om zoo goed tot vergelijking, omdat haar grondplan in hoofdzaak van gelijke afmeting is en zij ééne der weinige onzer kerken is, welke, volgens een vastgesteld ontwerp, door een en denzelfden bouwmeester achtereen is afgebouwd en voltooid, zoodat al haar vormen en details het zelfde karakter bezitten, eenzelfde meesterhand verraden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 184