DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. I 70 2— is diezelfde hoogte in de St. Laurens 28 M.terwijl in de St. Jacob de midden-beuk met haar gewelf zich ter volle hoogte oplost in en samensmelt met de aangrenzende neven-ruimten, en nu met de vroegere zijbeuken en het vroegere dwars-schip als het ware één onverbreekbaar geheel, ééne onverdeelbare ruimte is geworden, vormt in de St. Laurens die midden-beuk, omsloten als zij is door kolommen, bogen en boven-muren met ramen, als het ware een op zich zelf staand lichaam, zich rechthoekig kruisend met een tweede op zich zelf staand lichaam van gelijke breedte en hoogte, het dwars-schip, en door lagere neven ruimten gelijkvloers verbreed. Door dat, boven de zijbeuken uit, optrekken en met boven-ramen voorzien van het midden- en dwars-schip, ver kreeg men hier direct een geheel ander binnen-aspect, geheel andere verhoudingen, geheel andere, meer in- als wel door-zichten en inderdaad een geheel ander kerkgebouw, waarin èn de lengte- èn de /zo<9gfe-richting opvallend domi- neeren, een kerkgebouw overigens, dat bij een nagenoeg even groot grondvlak, eene veel grootere bouwsom heeft gekost, voortdurend veel meer onderhoud eischt en bij geringere stabiliteit nog de groote fout heeft, dat het gezicht op en in de boven-gewelven, boven elke kolom wordt onderbroken door storende, lompe trek-balken met hun karbeels en ten overvloede nog door leelijke loop bruggen. De St.-Laiirens-Yeds. bovendien veel rijker uit gevoerd, is nog in ’t bezit ook van haar kapiteelen en basementen, van hare zandsteenen kolommen, bogen en lijstwerken, en toch, trots dat alles, stel ik de in-eenvou- dige, dat alles missende St.-Jacobs-Vvds. bóven haar, en onze bouwmeester bóven dien van Alkmaar, want het groote geheim der kunst is immers, om met de minst mogelijke materie, het meest mogelijke tot stand te brengen, en om, in het geen men tot stand brengt, neer te leggen, dat

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 186