172 Deze vergelijking met de St.-Bavo was noodig, om, voor zooveel zulks zonder afbeeldingen kon, door een DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. de 2.10 M. zware gordel-bogen, uit de diepe raam-nissen van het midden-schip en uit de zóó massief gehouden boven muren van het opgaande binnen-koor, dat deze schoor-bogen konden missen. De traditioneele plan-type is natuurlijk gevolgd, eene midden-beuk met zijschepen, bij de verlenging met een koor met omgang rechthoekig doorkruist door een dwars- schip, doch opvallend is hier de voor steenen gewelven groote breedte der midden-beuk, zijnde binnenwerksch 13.80 M. bij eene hoogte, gemeten tot onderkant gewelf, van 30 M. -j- vloer, een gewelf dat niet in de bekapping oploopt maar onder de kap-balken blijft, waardoor de nok van het kerk-dak in Haarlem ligt op 41 M. -j- vloer, eene hoogte in Alkmaar 35 M. en in onze St.-Jacob slechts 24 M. In hare afmetingen, profiteering en detail-behandeling, in het massive, solide, rustige, zware van dezen geheelen bouw, ligt een geheel ander cachet dan in onze St.-Jacob, men begrijpt, men gevoelt, dat alles in de St.-Bavo berekend is voor eene zware taak, voor eene blijvende belasting van eenige honderdduizenden kilo’s, alles getuigd hier, dat men zich, zonder angstige kosten-berekening, zonder te vragen zelfs, of ’t noodige geld ter vereischter tijd wel beschikbaar zou zijn, dat men zich wenschte, een groot en een grootsch monument tevens, ’t geen men helaas niet meer naar eisch heeft kunnen voltooien. In onze St.-Jacob daarentegen, getuigt alles, dat men met weinig kosten, met een minimum materiaal-verbruik en in de onkostbaarste materie gezocht' heeft, niet naar een groot en een grootsch monument, maar naar een in-eenvoudig, doch karakteristiek kerk-gebouw, dat doel werd bereikt en wel zóó goed, dat het daardoor van zelf een monument werd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 188