i73 DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. voorbeeld aan te toonen, dat een voor sfeew-overwelviög’ berekend gebouw, een geheel ander karakter behoort te hebben en, als ’t goed is, ook heeft, dan een op hout- overwelving berekend gebouw, dit vergelijk was noodig tevens, om aan te toonen, dat de St.-Laurens, bij al haar verdienste, de groote verdienste mist van te zijn een ge bouw met een 'eigen karakter, den stempel dragend van een in allen deele doordacht ontwerp te zijn voor houten gewelven, een zoodanig karakter bezit wel onze St.-Jacob en daaraan vooral, dankt deze haar groote architectonische waarde. Het schip der St.-Jacob was nog niet ten vollen voltooid, ten minste de gewelf-bekleeding zij ontbrak nog, toen de oorlog met Spanje en daarna de Reformatie, de voort zetting van den herbouw dezer kerk, door aanbouw van een in karakter en stijl daarbij passend dwars-schip en koor voor goed onderbrak. Zoodoende bleef het oude, XVde eeuwsche koor staan bij en tegen het XVIde eeuwsche schip, de Hervormden toch, zij hadden voor hun eeredienst geen dwars-schip en nog minder een koor noodig en dachten dus niet aan den bouw van een dwars-schip of aan een herbouw van dat koor, maar lieten dit staan voor hetgeen het was, een bezwarende onderhouds-last. Ware die oorlog, ware die Reformatie niet tusschen- beiden getreden, en had de bouwmeester van het schip der St.-Jacob in gelijken stijl, daaraan een kruispand met koor mogen toevoegen, hoe geheel anders, hoeveel effectvoller, hoeveel grootscher en monumentaler ware zij dan niet geworden het gedeelte dat wij nu in haar waardeeren, het schip toch, is hoogstens de helft van hetgeen zij zijn kon en zijn moest, wilde men haar als Katholieke kerk naar eisch voltooid zien. Op plaat i, is op eene kleinen schaal, slechts bij wijze van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 189