177 DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. sloten, den omgang tot aan de H. Kruis-kapel omsluitend, andere lage kapellen en gebouwtjes aan, de eerst hoog boven de bevloering aanvangende ramen der koor-sluiting vrijlatend. Die kapellen, in verloop van tijd herhaaldelijk van bestemming en vorm veranderd, hadden toen elk haar eigen altaar, altaren wier draai- en sluitbare vleugel-deuren beschilderd waren met meesterstukken van een Jan van Scorel of een Maarten van Heemskerk en wel, hetzij met met karakteristieke voorstellingen uit het leven van den betrokken heilige of van den Christus, hetzij met eene afbeelding van den stichter der kapel en diens familie, geknield hun offer aanbiedende. En vóór die altaren hingen kunstvolle koperen lichtkronen, waarvan nog ééne enkele is overgebleven, de kroon uit de O. L. V. Kapel, thans hangende in vertrek No. 147 van het Rijks-Museum te Amsterdam. x) De eigenaardige kruizen, door een cirkelrand omsloten onder op de muren hier en daar geschilderd, het waren wijdings-teekens. De Sacristij, nu verlaagd tot eene berg- en timmermans werkplaats, was toen omzet met oud-hollandsche eiken kasten en kisten, waarin de ornamenten aen de St.-Jacobus kercke toebehoerende werden bewaerd. Daer vond men toen verschillende kussenen met familiewapenen daer inn t) In den zomer van 1856 vond men bij het graven eener fundeering in de zoogen. zak, op het terrein der Bad- en Wasch- inrichting, tegenover den St.-Jacobs-toren, verschillende koperen voorwerpen en daaronder ook deze zeldzame kroon; de Burgemeester verklaarde in de Raads-zitting van agjuly 1856, dat het voorwerpen waren zonder werkelijke waarde, getaxeerd op 276.— en verzocht machtiging tot hun verkoop, welnu zij zijn verkocht voor ƒ27540, kwamen sedert in bezit van Jhr. J. P. Six te Amsterdam, van wien het Rijk die kroon (getaxeerd in 1856 op fl 40,weder kocht, waarvoor nu bij herhaling reeds over de f 6000.door liefhebbers moet zijn geboden. Zij is afgebeeld van D. van der Kellen’s„Nedei land- sche Oudheden,” verschenen in 1861 en wel op plaat 74 en 75. 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 193