i8o DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 1) Den 27™ Junij 1579 is geresolveert te stellen opt koor tusschen de twee pilaeren daer eertijts het outaer gestaen heeft „de Thien Geboden”. 1574, de Hervormden de kerk in bezit namen en voor hun eeredienst inrichtten. Het koor, ontdaan van zijn altaren en zijn volledig ameublement, het werd nu afgesloten met eene balustrade en daarin eene nachtmaals-tafel geplaatst; de sacristij werd nu de kerkmeesters-kamer en bleef dit tot aan het jaar 1751, toen de overwelfde Assendelftsche kapel daarvoor werd afgestaan, het grafmonument daarin aanwezig, werd toen omdat het te veel plaats innam, ten deele afgebroken en met de afbraak in eene kast weggemoffeld; de kapellen rond den koor-omgang gelegen, werden van lieverlede veranderd in woon- en huur-huisjes, die van het Oude H. Graf werd nu eene diaken- en collec- tanten-kamer, en één der kapellen aan de zuidzijde ver anderde in een Collegium Anatomico Chirurgico, en in 1772 in een schouw voor drenkelingen. De preekstoel werd verplaatst naar de zuidelijke midden-kolom en omsloten door een vierkant doophek; de groote koperen doopvont werd buiten gebruik gesteld en waarschijnlijk verkocht, want krachtens resolutie van Baljuw, Schout, enz. van 11 Aug. 1579 „Is geresolveert dat men die ornamenten, kelcken, „kappen ende wampelen ende allerlande toebehoeren sal „vercoopen ten meesten oirbaer ende profyte van den Hage „omme daer mede te betaelen de reparatie van den toorn „ende anders mits houdende pertinente inventaris daer „van verantwoordende daer ende alsoo ’t behooren sal” en wat toen niet verkocht werd, dat is óf vernield óf spoorloos verdwenen, evenals alle archief-stukken, oude rekeningen en kerkelijke inventarissen. De talrijke vicariën en beneficiën op de verschillende altaren der kerk ge vestigd, zij gingen meerendeels over op het Geestelijk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 196