DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s-GRAVENHAGE. 181 van de tractementen der en organisten. J) Het schip der kerk en voorzien met vaste banken en een kantoor en dienden tot betaling predikanten, kosters werd nu de kerk, stoelen, er komt nu een Princelijk gestoelte tegenover den preekstoel, er komen nu overkapte, deftige regeerings- banken, eene bank voor de Ridders van Holland, eene voor Heeren Burgemeesters, eene voor Heeren Schepenen, eene voor Heeren Gedeputeerden der Vroedschap, eene voor de Burger-Kapiteins en eene voor de Vaandrigs, kortom, de maatschappelijke rang en stand, zij treedt met het Protestantisme de kerkdeur binnen. Het orgel blijft en is met den preekstoel wel het eenigste, dat genade vindt, dat in dienst blijft het eenigste? neen, ook de geschilderde glazen, zij mogen blijven, doch de straatjeugd heeft het doodvonnis er over uitgesproken, en ziet, op één enkel raam na, ’t oostelijke raam in den koor-omgang, dat echter van buiten veel te dicht belat is, zijn zij nu alle verdwenen.2) De gilden, hun altaren missend, laten zich nu, in de kerk vertegenwoordigen door cartel- vormige, meerendeels symbolisch beschilderde, houten opschriftborden, ’t doel van elk gilde meer of minder W. van Beuningen zegt in zijn „Rapport over de Vicarie- goederen in Holland” (verschenen 1888) op blz. 167. „dat van „de vele vicariën in de St. Jacobs-kerk gesticht, meer dan 30 „tusschen de jaren 1578 en 1633 overeenkomstig de desbe treffende staatsresolutiën aangegeven zijn, dat onderscheidene „daarvan korter of langer begeven en die begevingen gecon- „firmeerd zijn en dat sommige vicariën nog heden ten dage „werkelijk bestaan, welke laatste hij verder uitvoerig beschrijft. 2) In het Gemeente-Museum alhier, hangen nog een 7tal op glas geschilderde koppen, een paar Hollandsche leeuwen, eene lelie en een monogram, zijnde de eenige restes, door den heer A. A. des Tombe indertijd nog gered, van de vroegere prachtige glazen onzer kerk. Deze overblijfselen zijn in den catalogus beschreven, onder No. 153.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 197