«s Durch dieser Götter Fried und Einigkeit 1st alle Christe welt sehr hoch erfreut. 1) Van Loon II, p. 315.4. 2) Van Loon II, p. 320 en 324. s) Kohier Münsbelust. XXII, p. 273. 4) Van Loon II, p. 324.5. Als tegenstelling van deze hooggestemde opschriften en voorstellingen, zij ter loops een vermakelijke Duitsche penning 4) vermeldeen dankbare Maagd met palmtak twee gedachten de overhandherkregen rust en weder- keerende welvaart. Maar er zijn andere, nog te veel om ze te noemen waar b.v. de Vrede en de Gerechtigheid 'elkander aan de voorzijde omhelzen terwijl geloof en Godsdienst elkander aan de keerzijde plechtstatig de hand geven, 2) of waar aan de handen eens krijgsmans een zwaard ontvalt terwijl de Vrede hem een palmtak reikt. Op veel penningen, vooral Duitsche, is de stad Munster afgebeeld, soms zweven er dan geniën in de lucht of staan er symbolische vrouwengestalten voor. Een tweetal Duitsche penningen vermelden wij nog, de eene is een uiterst fraai stuk werk van S. Dadler, 8) van een artistiek standpunt beschouwd is dit verreweg het mooiste metalen monument ter eere van den Munsterschen vrede. Aan de voorzijde ziet men den Duitschen Keizer, gelauwerd in den dracht van eenen Romeinschen Imperator, naar voren gewend op een hoog galoppeerend strijdros, op den achtergrond breidt zich Weenen uit, terwijl een leger zich voor de stad bevindt, aan de keerzijde is Nürnberg weergegeven, waarboven in de wolken de rijksadelaar vliegt met de wapenschilden der Staten betrokken bij den vrede te Munster. De omschriften geven blijk van de algemeene vreugde I 2 ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 20