184 DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 1647, is trots en trots haar der zes aanwezige gesmeed ijzeren lampen-dragers hingen, hinderlijk zoo voor het gezicht als voor de collectanten, 12 olielampen, voorzien van geverfde blikken lichtkaatzers, olielampen, niet zelden lekkendeen benauwde stoven- damp, als ’s winters de 2200 zitplaatsen bezet waren, gaf dikwijls aanleiding tot klachten en was mede eene der oorzaken, dat er eene houten bevloering over de zerken werd gelegd; in 1851 kreeg de kerk gaslicht en in de jaren 1878—1884, werd zij, door den krachtigen finantiëelen steun van Baron van Wassenaar van Katwijk, gebracht tot haren tegenwoordigen toestand. De houten gewelven werden nu ontdaan van de kalklaag en geschil derd, evenals de muren en kolommen, aan wier kapiteelen cementen bladen werden bevestigd, enkele raam-traceerin- gen werden vernieuwd en alle ramen met nieuw en ten deele met gebrand glas voorzien, de regeerings-bank werd langs het midden-pad doorgetrokken tot een gesloten geheel, het orgel vernieuwd, koperen kronen vervingen de arm zalige spinnekop-vormige vroegere gaskronen, een rand van bijbelspreuken werd onder langs de gewelven op het muur werk geschilderd en al het eikenhout van preekstoel en banken van hunne verflaag ontdaan een en ander op nieuw een 50 tot 60 mille kostend. De regeerings-bank, dagteekenende van de overtollige arbeid daaraan besteed, snijwerk, arm; haar paneelen van gezochten vorm, bezet met niets-zeggende, reeds den rococo-tijd voorspel lende cartels, hare pilasters met zware kraagstukken de overkapping dragende, zij bevatten, evenmin als het fries der zware kroonlijst, eenig kerkelijk- of regeerings- motief, het snijwerk dier bank, spreekt niet, 't is alleen vulling, ’t zijn bloem- en blad- en vrucht-guirlandes, ’t zijn krullen en figuurtjes, louter tot speling voor ’t oog, dat daar, in ’t bede-huis, zulks ’t allerminst behoeft.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 200