DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 188 een lang, wijd kleed met grooten kraag, bezet met eenige schelpen, een hoed met breeden rand op het hoofd, eene reis-tasch om zijn middel en eene staf met waterkruik in de hand, voorgesteld als apostel, uitgaande om allerwege het Evangelie te verkondigen. Wie was de maker, de meester van dezen preekstoel, met zijn eenvoudige trap en getorste ijzeren leuning? ik weet het niet, nergens is een naam of naamteeken te vinden, opvallend is het echter, dat deze preekstoel zoo in allen deele het cachet heeft, als ware hij voor eene Protestantsche kerk gedacht en ontworpen, hetgeen blijkens zijn duidelijk jaarcijfer niet het geval is, een jaarcijfer, bevestigd door den in de Wester- of St. Gommarus-kerk te Enkhuizen, aanwezigen preekstoel, die in allen deele met dien van de St. Jacob identiek is, doch het jaarcijfer 1557 draagt. De oude zandlooper mist nu op het dekblad van onzen preekstoel en evenzoo missen nu de twee koperen can- delabres en de oude bijbel met het zware koperen beslag, eertijds rustend op een a jour bewerkte koperen lezenaar met het wapen van ’s Gravenhage. Het groote orgel uit den tijd van den preekstoel bestaat helaas niet meer, in 1587 vernieuwd, werd het in 1629 door een ander vervangen, dat in 1719 vergroot op zijn beurt in 1764 werd vervangen, welk laatste in 1882 weder plaats maakte voor het nu aanwezige, vervaardigd door J. F. Witte (firma J. Batz) te Utrecht. De orgel-vloer werd toen 1.35 M. lager gelegd en aan het orgel tevens 3.50 M. meer voorsprong gegeven, waardoor de zijbogen der west-travée bijna geheel gedekt en de eerste midden- beuk-travée, nu zoo goed als geheel door het orgel met zijn galerij is ingenomen, dat met de onderstaande regeerings- bank thans een gesloten geheel vormt. Dit orgel moge een uitstekend muziek-instrument zijn, doch het is veel te

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 204