DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. I92 i) Zie Jhr. Mr. J. C. de Jonge „de Geschiedenis van het Nederlandsche Zeewezen”, dl. II, bladz. 9. „verdiend, dit Gedenkstuk doen op richten, in het Jaer „der herstelde Zaligheit, 1667”. De dapperheid en verdiensten van den Admiraal van Wassenaar gaarne aanvarende, zoo ware toch zeker een bescheidener monument in dezen gepaster geweest, want de zeeslag bij Lestoffe van 13 Juni 1665 tegen de Engel- schen onder den 'Hertog van York, in welken slag de Nederlandsche vloot, „de grootste die nog was uitgegaan” totaal verslagen werd, en 17 schepen verloor, waaronder het Admiraals-schip dat in de lucht vloog, was alles behalve een roemrijk of zelfs beleidvol feit. r) Het was echter eene usance geworden om voor leger- of vloot-hoofden, die in ’s Lands dienst in een slag het leven lieten, monumenten op te richten en dienovereenkomstig werd in de vergadering van Heeren Hoog-Mogenden op 31 Juli 1665 door „de Heeren Huijgens ende andere „hare Ho: Mo: Gedeputeerden totte saecken van de Zee „gerapporteert, dat haar E: in voldoeninge van hare Ho: Mo: „resolutie van den twee en twintichsten deses nagesien „hadden de retroacta, raeckende de gedenckteekenen, die „ter eere van de Opperhoofden over ’s Landts Vlooten, „haer leven in actie verlooren hebbende in voortijden „opgerecht sijn geweest, ten eijnde om daerop reflexie „genomen te werden, ten respecte van ’t' geene ter eere „van wijlen den Heere van Wassenaer in sijn leven „Lieutenant-Admirael van Hollandt ende Westvrieslandt, „hebbende in qualiteijt als Opperhooft over’s Lants Vloote „in de jongste bataille tegens d’Engelschen sijn leven „verlooren, gedaen soude mogen werdenWaerop „gedelibereert sijnde, Is goetgevonden ende verstaen, „mitsdesen, t’authoriseren de gemelte Heeren Gedeputeerden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 208