i93 DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. „omme met Communicatie ende overlegen van de Erff- „genamen van den gemelten Heer van Wassenaer een „concept van Tombe voor denselven Heer van Wassenaer „op’t papier te doen brengen” (pag. 146 v. h. resolutie-boek). In de vergadering van H.H. Mog. van 29 Augustus 1665 werd meegedeeld, dat op ordre van Heeren daartoe Gedep. door den beelthouwer van der Hulst een model offte concept-Tombe gemaeckt en in een der vertreckkamers van hare Ho: Mo: opgestelt was, waarna besloten werd „noch een tweede model bij een ander meester ’t exhi- „beren en beijde deselve tegens den anderen gesien sijnde, „alsdan een der voorschreve modellen op’t behagen ende „approbatie van de Erffgenamen van den overleden ge- arresteert te werden”. Ofschoon eerst in de vergadering van 15 Sept. d. a. v. bleek te zijn ingekomen een „Requeste van Bartholomeus „Eggers, mr. Beelthouwer, woonende tot Amsterdam, ver- „soeckende geëmploijeert te werden tot het maecken van „de Tombe van wijlen den Heer van Wassenaer”, en deze Requeste in die vergadering in handen werd gesteld van de betrokken Heeren Gedeputeerden om daarvan rapport te doen, zoo was toch reeds in de vergadering van hare Ho: Mo: van 19 Sept. d. a. v. (dus vier dagen later) een model van Eggers ingekomen „waarop gedelibereert sijnde, „hebben hare Ho: Mo: de keuze van de voorschreve modellen „gelaten aan ’t goetvinden van de erffgenamen van den „overleden, met dien verstande nochtans bijaldien deselve „noch eenige veranderingen daerinne souden desideren, „dat daervan kennisse gedaen sal moeten werden aen „Ho: Mo:, om' daerop soodanigh gedisponeerd te werden, „als deselve bevinden sullen te behooren. Des sal de „voorschreve Tombe metten gevolge ende aencleven van „dien, gemaeckt werden tot coste van ’t Landt, mits dat „daerinne niet geëxcedeert en werde de somme van twaelff 13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 209