194 DE ST.-JACOBS-KERK TE *S GRAVENHAGE. „duijsent guldens daervan te sijner tijt ordonnantie sal „werden gedepescheert. Ende sal Extract van dese hare „Ho: Mo: resolutie gesonden werden aan den Raed van „State, mitsgaders aan de voornoemde erfgenamen van „den gemelten Heer van Wassenaer om te strecken tot „derselver respective naerichting. Sullende de depesches hier „wijl resulterende werden uytgegeven, sonder resumptie.” De erfgenamen aan welke de keuze uit de twee ontwerpen, dat van Rombout Verhuist en dat van Bartholomeus Eggers, aldus werd overgelaten, kozen dat van laatstgenoemden, wien nu de Tombe in haar geheel werd opgedragen. In de ver gadering van hare Ho: Mo: van 5 October 1666 bleek het monument bereits geadvanceert te sijn. „Des sullen „de Erffgenamen van den gemelten Heer van Wassenaer „aen de gedachte Heeren hare Ho: Mo: Gedeputeerden „hebben aen te wijsen de plaetse daer de voornoemde „Tombe gerecht soude werden sonder resumtie.” Die aanwijzing had plaats en in de vergadering van hare Ho: Mo: van 4 Maart 1667: „Is goetgevonden ende „verstaen, mits desen te authoriseren de kinderen ende „erffgenamen van den gemelten Heer van Wassenaer, „om de voorschreve plaetse te dispicieren ende de fonda- menten met den aencleven van dien, ten fine voorschreve, „te doen maecken, mits dat het Landt niet meer in „reeckeninge sal werden gebracht als de costen van de „begraeffenisse van wijlen den Lieutenant Admirael Tromp „buijten de Tombe hebben bedragen.” Daarop werden de fundamenten en het gewelf gemaakt, door Jan Claes Tromp, metselaer, wonende alhier in den Hage, die daarmede 30 Junij 1667 bezig zijnde, werd geopposeerd door den Heere van den Bosch, bezwaren, die eerst moesten worden opgelost, alvorens hij voort kon gaan, toch kwam in 1667 het monument nog tot stand. Uit eene mededeeling van Dr. A. Bredius voorkomende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 210