DE ST.-JACOBS-KERK TE *S GRAVENHAGE. 195 In het Haagsch Jaarboekje v. 1895. heeft de Heer C. Gijsberti Hodenpijl medegedeeld het „Besteck” voor de levering dier Tombe opgemaakt en goedgekeurd. Het monument van Admiraal Tromp in de Oude Kerk te Delft door Jacob van Campen ontworpen en door Verhuist ge- beeldhouwd in 1653, is inderdaad veel eenvoudiger, rustiger en kunstvoller gedacht en uitgevoerd. in de 4de afl. van Oud-Holland, jrg. 1889 blijkt verder, dat „de Mr. schilder „Cornells Monincx wonende in den Hage, „voor Eggers veele teijkeningen ende Modellen voor dese „tombe, soo met potloot als root krijt heeft gemaeckt, „raeckende de ordonnantie van het voorsz. werck”, en dat hij, Monincx inderdaad is de ontwerper der tombe, door Eggers gebeeldhouwd De keuze uit de twee ontwerpen, door hare Hoog. Mogende respectvol overgelaten aan de erfgenamen, komt dus uitsluitend ten hunnen laste. Verhuist had zeer zeker 2) een veel bescheidener en minder theatraal opgevat ontwerp ingeleverd, dat daardoor juist niet in de gratie viel. De keuze der standplaats is waar schijnlijk bepaald door de omstandigheid, dat de vader van den admiraal, de Heer van Wassenaer van Duiven voorde, reeds ten jare 1620 op het binnen-koor der kerk voor =g 350 een grafkelder had gekocht, welke nu door bijkoop van eenige graven zooveel werd vergroot, dat daarin de fundamenten voor de tombe konden worden aangelegd. Tegen eene der noordelijke koor-kolommen, bezijden de tombe vindt men, de omlijstte gedenkplaat van Dirk Gras winkel, van 1666 en daarop zijn beeltenis door allegorische figuren omsloten met de spreuk: „Niemand wordt met onwetendheid onsterfelijk” daartegenover is in den zuide lijken koor-omgangs-muur in 1857 een steen geplaatst ter herinnering aan de graven van de gebroeders Constantijn en Christiaan Huijgens. Overigens bevat het koor niets

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 211