DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 197 A van allerlei rommel, ladders en materialen, heeft in zich geen architectonische waarde meer, het plafond met zijn armzalig latwerk is eene bron van tocht, van daar de vraag is het nuttig en noodig, om dat koor te behouden? - noodig? volstrekt niet en nuttig? evenmin; uit piëteit behoeft men dat ook niet te doen, trouwens van werkelijke piëteit is ten opzichte dezer kerk nooit heel veel gebleken, doch bovendien, dat koor was niet bestemd om behouden te blijven, maar zou, hadden de omstandigheden zulks toegelaten, zijn afgebroken en in gelijken stijl met de kerk zijn herbouwd. Welnu, dat dit thans geschiedde en wel voor zooveel, als zulks nu noodig of gewenscht is, en dit koor terug gebracht worde tot ééne rechthoekig gesloten midden-beuk- travée, overwelfd, gedakt en met hooge ramen voorzien als de dwars-beuken, tegen die travée zouden zich dan, na amotie van den koor-omgang, aansluiten de daartoe door te trekken bestaande zij-kapellen. Het is waar, het sprekend silhouet, dat het hooge koordak met zijn torentje nü geeft, ware dan verloren, doch in plaats daarvan verkreeg men eene kerk, die tot één monumentaal geheel gebracht en afgewerkt, van binnen nog enorm in effect zou winnen; het schotwerk langs de banken verviel dan en die banken, konden zoo noodig, zooveel worden doorgetrokken, dat de nu 5 M. diepe galerij langs den noordelijken zijgevel kon worden terug gebracht tot de diepte van die der overstaande galerij de tombe van van Wassenaar kon gevoegelijk in de noor delijke kapel herplaatst worden en werd dan tegelijkertijd in eene centrale verwarming der kerk voorzien, dan zou zeker het gebouw in allen deele, zoo voor zich, als voor den dienst, bij deze verandering zeer veel hebben ge wonnen; en de kosten? Aldus gewijzigd en ingekort zou de straat nu tusschen het koor en het overstaande

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 213