198 ’s Gravenhage, 24 November 1899. C. H. Peters. Bijlage A. Chronologisch Overzicht betreffende de St.-Jacobs-kerk. XIVd= eeuw. 1394 en eene 1307 (20 Julij). Oudste nog aanwezige oorkonde. 1326. Kappeierie op het O. L. V. altaar gesticht. (6 April). Worden reeds de Gildebroeders van het H. Cruijs genoemd. de st.-jacobs-kerk te ’s gravenhage. 1250. De eerste kerk gesticht, een kapel-bouw in hout. 1280. De kapel wordt tot parochie-kerk verheven nu ter zelfder plaatse, eene grootere, tweede kerk gebouwd. Raadhuis gelegen, en voor het drukke verkeer aldaar, véél te smal, 21 M. verbreed, dat is van 14.50 M. (hare tegenwoordige breedte) tot 35-5° M. gebracht kunnen worden, eene verbetering, zóó noodzakelijk, en zóó groot, dat, werd het daardoor vrijkomend terrein onbezwaard en in zijn geheel aan het Gemeentebestuur overgedragen, dit daarvoor de kosten van dien verbouw diende over te nemen. XIIIde eeuw.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 214