DE ST.-JACOBS-KERK TE ’s GRAVENHAGE. 199 Assendelft wordt gesticht. I542- 1547- 1395 1440. De kerk wordt door eene grootere, eene derde vervangen, waarvan het koor nog bestaat. XVde eeuw. 1403. Er is in de stukken reeds sprake van het luiden der klokken. 1423. De zeskante toren is in opbouw. 1482 (15 Junij). De kapel van XVIde eeuw. 1528. De kerk wordt geplunderd door Maarten van Rossum. 15'39 (29 Dec.) De kerk brandt grootendeels af. 1539 —1550. Het schip der kerk wordt in zijn tegenwoor- digen vorm herbouwd. Er wordt een uurwerk in den toren geplaatst. Keizer Karel V schenkt een geschilderd raam. 1547 en 1548. Er worden loterijen gehouden ten bate van den herbouw der kerk. 1550. De nieuwe preekstoel wordt geplaatst. 1557—1558. Van deze jaren dagteekenen de oudste, nog bestaande, registers der kerkelijke inkomsten en uitgaven. 1566 (Aug.) Het kerk-ameublement wordt door de beelden stormers ten deele vernield. 1574. De kerk ingericht en in gebruik genomen voor den Protestantschen Eeredienst. 1575 (Julij). Enkele klokken worden uit den toren ge nomen en tot geschut omgegoten. 1579. (Aug.) De kerk-ornamenten, van den vroegeren eeredienst afkomstig, worden verkocht. De Raden van den Hove van Holland en die van de Rekenkamer schenken een geschilderd raam. Ter plaatse van het hoofdaltaar wordt een bord met de Tien Geboden geplaatst.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 215