Van Loon II, p. 383.1. 3) Van Loon, p. 383.3. Thans moeten wij eenige jaren overslaan om te komen tot den vrede van Westminster, die den voor de Ver- eenigde provinciën niet gelukkigen eersten Engelschen oorlog beëindigde, i) De Amsterdamsche goudsmid Muller maakte een grooten penning, waar Nederland en Engeland als twee vrouwengestalten zijn voorgesteld, de Vrede die zich achter haar bevindt, houdt met lauwertakken de speeren aan elkander vast, aan de keerzijde zeilt in volle kalme zee onder voorspoedigen wind het vredesschip, het niet zeer poëtische omschrift luidt „Waarom zeilt ’t vredesschip op ’t zilver in de zee? Omdat de broederkrijg veranderd is in vree”. Ook op andere penningen dezen vrede herdenkende, keert de gedachte weer dat de oorlog tusschen Engeland en Nederland eigenlijk een broederkrijg was, wij zien b.v. 2) de Maagden der beide landen, kenbaar aan haar emblemata, leeuw en lier, samen den vrijheidshoed omhoog houdenhet omschrift spreekt den wensch uit dat de vroegere bitterheid verre van de vereenigde gemoederen moge zijn opdat de door bloed verkregen hoed der vrijheid staart tevreden op eenen krijgsgod die door het vel van den oorlogstrommel heengevallen isaan de keerzijde vliegen twee gestalten elkander innig kussend in de lucht, terwijl een woeste mannengestalte met gebalde vuisten en grijnzend gelaat op den grond ligt, de twee volgende versregels verklaren dit tooneel. „Wo Gute und Treu sich kussen Ligst Du, o Neid, zum Fuszen”. ZINNEBEELDIGE VOORSTELLINGEN OP VREDESPENNINGEN. 13

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 21