EEN BLIK OP ’sGRAVENHAGE IN 1800. i) Op het Buitenhof stond de Vrijheidsboom die er vrij ge havend uit zag. Reeds van af de Revolutie had de municipaliteit ter eere van de Godin der Vrijheid, vijf boomen moeten planten, want de Orangisten zorgden wel dat dien boom niet haren natuurlijken dood stierf. Toen in 1795 de Republiek der Vereenigde Nederlanden plaats maakte voor haar meer democratische zuster „de Bataafsche”, waren de offers niet gering, die ons land zich, door het met Frankrijk gesloten tractaat van vrede en bondgenootschap, moest getroosten. De aan Frankrijk toegezegde storting van honderd millioen guldens, als schadeloosstelling voor hetgeen de Fransche broeders gedaan hadden tot bevrijding der Bataven van het juk van Oranje en van de aristocraten, veroorzaakte buiten gewone geldheffingen, die ook op de ingezetenen der residentie in hoogen mate drukten. Tengevolge van deze tijdsomstandigheden had het voorheen zoo luxerieuse leven in ’s Gravenhage een geheel ander cachet gekregen. 1) Mocht tijdens het Stadhouderschap de bewondering van landgenoot en vreemdeling worden opgewekt door de vele fraaie rijtuigen met bedienden in liverij gedost, de revolutie had deze weelde grootendeels doen verdwijnen, te meer daar het streng verboden was, de bedienden in

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 223