209 in 14 een jaar- Vele Orangisten genoten van Prins Willem V lijksche ondersteuning, waardoor zij van den bedelstaf werden gered en waardoor de partijgeest wakker bleef. EEN BLIK OP ’S-GRAVENHAGE IN l80O. een kundig krijgsoverste man om met fijne tact hier te was hij zeer zeker niet. Maarschalk ondanks het verbod veroorloofde om afbeeldingen van de overige leden der Stadhouderlijke familie verkrijgbaar te stellen, zou dit met een zware straf hebben moeten boeten. Als blijk van verknochtheid aan het Huis van Oranje, lieten velen tot de smalle gemeente in den Haag behoo- rende, na de vlucht der Stadhouderlijke Familie, bij de geboorte hunner kinderen deze de doopnamen van een vorstelijk persoon geven, doch na het zoo droevig af sterven van Prins Frederik, werd diens illusteren naam zooveel mogelijk aan de jonggeborenen van het mannelijk geslacht gegeven, i) Waar vooral een patriottische geest heerschte was het leger, waarover in den aan vang van 1800 Generaal Augereau tot opperbevelhebber werd benoemd. Den a6sten Januari ’s avonds ten zes uur verscheen de nieuw benoemde opperbevelhebber in de residentie en nam zijn intrek in het voormalig Logement van Rotterdam, nu Departement van Oorlog. Den volgenden dag maakte de Generaal met den gezant de Sémonville en verscheidene staf officieren zijn opwachting bij het Uitvoerend Bewind, alwaar het eerste onderhoud plaats vond. Negen dagen later liet de Generaal het garnizoen de belofte van trouw aan de nieuwe Constitutie plechtig afleggen. Er moet te dien tijde sprake geweest zijn om Augereau aan het hoofd der Bataafsche Republiek te plaatsen, doch deze stelde zich tevreden met het opperbevel over het Bataafsche leger, wat hem al zoo goed als het gezag in handen gaf. Augereau moge geweest zijn, doch de lande op te treden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 225