EEN BLIK OP ’s-GRAVENHAGE IN l8oo. 212 1) Berichtboekjes Rijksarchief. Mr. L. Ph. C. v. d. Berg, ’s Gravenhaagsche Bijzonderheden I. Flament, die Franschman van geboorte en een voormalig abbé was, werd naderhand de eerste bibliothecaris der Koninklijke Bibliotheek. Hij overleed in 1829. Van oudsher waren er hier te lande altijd vele herbergen en wel hoofdzakelijk te ’s Gravenhage, dat onophoudelijk door vreemdelingen van allerlei rang en stand placht bezocht te worden. Opmerkelijk is het dat er in de iye eeuw reeds onder scheidene logementen in de residentie voorkomen, die onder den zelfden naam nog heden in wezen zijn. We zullen ons echter bepalen tot het geven van een staat der voornaamste hotels en koffiehuizen, voor zoover die in 1800 werden aangetroffen. i) Logementen. De Oude of St.-Joris Doelen, werd in het midden der 18- eeuw tot logement ingericht. De Toelast, reeds in 1657 bekend. De Gouden Leeuw, in de Hofstraat, reeds in 1692 bekend. De Maréchal de Turenne, reeds in 1713 bekend. Het Groot Keizershof, dat thans in den hoek van het Buitenhof gehouden wordt, bevond zich toen op den Korten Vijverberg. De Twee Steden, op de Hofsingel. De Gouden Leeuw, op het Buitenhof. De Raad van Indië, op het Bleijenburg. De Zeven Kerken van Rome, op het Spui. Het Heeren Logement, in het Korte Voorhout. Het Engelsch Parlement, in de Korte Pooten. Plet Bossche Veerhuis, op het Spui.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 228