EEN BLIK OP ’s-GRAVENHAGE IN l8oO. 217 ontnuchterd werden, uit de heerschende dwaling om het gebruik der zeebaden te veroordeelen. x) Bij de militaire overheid bestond die dwaling echter niet, want zij achtte het zeebaden nemen uit een hygiënisch oogpunt heilzaam voor den soldaat, hetgeen ons het volgende doet zien. In Augustus 1800 kreeg den Haag twee bataljons fransche Infanterie der 17 halve brigade in garnizoen, -) welke aan den jongsten Italiaanschen veldtocht hadden deelgenomen, die met de beslissende overwinning bij Marengo bezegeld werd en waarvan men de tijding, hier den 24s1™ Juni aangebracht, dadelijk door het uitsteken der vlaggen uit de St. Jacobskerk en het Observatorium aan de inwoners had bekend gemaakt. De door hen meegemaakte veldtocht met zijn vermoei nissen en ontbering had die bataljons zeer verzwakt, tengevolge waarvan hun commandant last gaf dat geheele compagniën eenige dagen de zeebaden zouden gebruiken. 1) Pronk richtte in 1818 op ongeveer 10 minuten afstand van de kerk een badhuisje op, waaruit door lengte van dagen ons Kurhaus geboren werd. In de eerste jaren waren de baders uitsluitend Hagenaars, doch langzamerhand kwamen ook de vreemdelingen opdagen en toen bleek uitbreiding en verfraaiing noodzakelijk. De 's-Gravenhaagsche Gemeenteraad nam toen tegen een billijke schadeloosstelling Pronk’s onder neming over en begon in 1826 met den bouw van het nieuwe Badhuis, dat 2 jaren later voltooid was. Het was iets N. Oost waarts van de oude stichting van Pronk opgetrokken en kostte f 230 000. De groote verwachtingen, die men van die inrichting koesterde, liepen niet mee. Na een harde strijd brak de gemeente met het stelsel van gemeente-exploitatie en kwam het in erf pacht aan de maatschappij Zeebad Scheveningen, die in 1885 het Kurhaus deed bouwen. (Vaderland 27 Juni 1893). Menigeen zal nog wel eens denken aan dat oude gemoede lijke Badhuis boven wier hoofdingang de weidsche benaming stond „Grand Hotel des Bains”. 2) Den i8en Augustus werd aan elk dezer bataljons in den Maliebaan een vaandel uitgereikt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 233