EEN BLIK OP ’s-GRAVENI-IAGE IN l8oo. 2l8 De hitte, die toen in die maand zeer drukkend was, zal die kuur wel menigeen opgefrischt en aangesterkt hebben. Behoorde eene wandeling naar Scheveningen in die dagen nu niet tot de algemeene ontspanning der Hagenaars, daarentegen werd veelal een bezoek gebracht aan den zonderling en zonder smaak aangelegden tuin van het Huis in het Bosch, welke op kosten der natie onderhouden werd. Kinderachtige bruggetjes lagen over kronkelende slooten, terwijl de bloembedden langs de met schelpen bestrooide paden in allerlei vormen waren aangelegd. Het paleis van Amalia van Solms, dat de Stadhouder Willem V tot zomerverblijf had verstrekt, was toen in een schilderijen museum herschapen en werd de Nationale Kunstgalerij genoemd. Behalve eenige vertrekken aan den linkervleugel, die aan een logementhouder waren verhuurd en tot geen al te fatsoenlijk doel dienden, was het geheele gebouw in gebruik genomen. Bij de verbeurdverklaring der goederen van den Stad houder kwam het Bataafsch Gouvernement over zijn be roemde schilderijencollectie te beschikken en stelde jaarlijks een vaste som voor den aankoop van nieuwe kunstwerken beschikbaar. Vele der fraaie vertrekken van het paleis waren smaakvol ingericht, onder toezicht van den Directeur der Nationale Kunstgalerij J. G. Waldorp, een veelzijdig ontwikkeld man, die tevens als een niet onverdienstelijk schilder bekend stond. Het grootste gedeelte van het voorheen zoo prachtige ameublement was evenals uit de andere paleizen, door de Franschen weggenomen en ten hunne voordeele ver kocht geworden. Het kostbare chineesche kabinet op het Huis in het Bosch, dat zoo rijk is ingericht en een geschenk was van een super-carga te Canton aan Willem V, hebben de Fransche broeders echter gelukkig onaan geroerd gelaten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 234