EEN BLIK OP ’S-GRAVENHAGE IN l8oo. 219 1) Dagboek in M.S. Gemeente Bibliotheek te ’s-Gravenhage. Begaf men zich nu van het Huis ten Bosch meer bezijden den Maliebaan, ongeveer ter hoogte van den Oude-Mannenberg, dan kwam men aan de plaats waar veroordeelde militairen werden geëxecuteerd. Hieromtrent ontleenen we uit Hurau’s Dagboek r) dat aldaar den 4ei1 Augustus vier militairen werden ter dood gebracht, veroordeeld door het Nationaal Militair Gerechtshof, wegens desertie met verzwarende omstandigheden begaan. Twee dezer militairen ontvingen den kogel en de beide anderen kregen de galg. Bij deze executie bleef het onder de militairen niet, want den 13” October werden er drie soldaten wegens diefstal gegeeseld. Of veroordeelden, welke door de crimineele rechtspraak van de gemeente wraren gevonnisd, toen nog ten westen van het Stadhuis dan wel op de Groote markt werden terechtgesteld, is mij niet gebleken. De misdadigers welke door het Hof van Holland waren gevonnisd, werden nog geëxcuteerd op het groene zoodje, voor welke gelegenheid dan een schavot werd opgericht. Den 19™ Mei kon men aldaar een rooversbende, die uit vijf man bestond en reeds lang den omtrek der stad onveilig maakte, de hun door het Hof opgelegde straf zien ondergaan. Een der boeven werd opgehangen en de overigen plaatste men met den strop om den hals onder de galg om eerst te worden gegeeseld en vervolgens een ooievaartje tot brand merk te ontvangen. Elf dagen na dit vonnis vond aldaar weder eene straf oefening plaats. Ditmaal stond de cipier van het Maurits- huis en diens echtgenoote te recht wegens het loslaten van gevangenen uit dit gebouw, dat toen eenigen tijd tot staatsgevangenis in gebruik is geweest. x) Uit het lijvig dossier dezer strafzaak, hetwelk onder de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 235