224 C. Gijsberti Hodenpijl. Vrijenban, bij Delft. EEN BLIK OP ’s-GRAVENHAGE IN l8oo. Wat het armwezen betrof daarvan vond ik eveneens iets aangeteekend dat mij niet onbelangrijk voorkwam onder de oogen van belangstellenden te brengen. Tegen het einde van het jaar 1800 werd een inschrijving geopend om aan behoeftige lieden, wier aantal zeer ver meerderde, soep uit te kunnen deelen. De armkassen waren toch verre van toereikend om in den nood van Armenzorg te voorzien, terwijl bovendien de prijzen der levensmiddelen dien winter zeer duur waren. Op den j-sien december kon met die soepuitdeeling een aanvang- worden genomen, welke spijs verkrijgbaar was nabij de poort van het Nachtegaalspad bezijden de Kloosterkerk, thans de Parkstraat. In andere plaatsen van ons land waar men dergelijke spijs-uitdeeling hield; bediende men zich van een soep waarvan het recept door zekere duitsche graaf Rumfort was voorgeschreven. Hoewel deze spijs voor niet goedkoop doorging, werd zij algemeen voor gezond en voedzaam gehouden. Hiermede zijn we aan het slot dezer schets gekomen, waarin getracht is een blik te doen slaan op Haagsche toestanden, vijf jaren nadat de vroeger zoo krachtig en roemrijke Republiek der Vereenigde Nederlanden was ondergegaan in de Bataafsche Republiek. De jaren die toen volgden deden de aloude Gravenstad gaandeweg in diep verval geraken, totdat de herstelling van het Huis van Oranje haar weder den ouden luister teruggaf waardoor zij thans de parel van Neêrlands stedenrij mag worden genoemd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 240