AANTEEKENINGEN UIT FIET OUDSTE ORDONNANTIEBOEK VAN DE STATEN-GENERAAL. 1586 1602. Medegedeeld door Th. Morren. I59I- 15 over van 1590. Jouffrou Margareta de Floury i) 246 gulden „verteerde oosten bij den heere gesante Geneve 2) tharen huyse gedaen”. 22 Nov. p. 52. Guillaume Barcker „hooffmeestere van de heere generael Noureys 400 ponden om daermede te betalen aen Gheeraerdt Janss. weerdt in den Moriaen alhier de vier amen Renschen wijn daermede de voorss. Staten den voorss. heere generael op sijn vertreck hebben vereert.” 30 Maart p. 59. i) Margriete de Flory Anthonisdt wed. Adriaan Jansz. van der Meer. s) Jacques Leet of Lectius, „gesante der stadt van Geneve vuyt Engelandt wedergekeert 27 Aug., neemt afscheidt 23 Nov. 3) Gerrit van Dalem Jansz., waard in den Moriaan, op den hoek van den Kneuterdijk en Plaats; hij verkoopt dit huis in 1592 aan Gysbrecht van Suylen, secretaris van de Staten Generaal. Register van Transporten R.A. p. 175.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 241