226 AANTEEKENINGEN UIT HET OUDSTE ORDONNANTIEBOEK. 1591- 1) Noordeinde w.z. s) Jan Bogdan, die voorgaf een broer te zijn van'prins Jan den Verschrikkelijke, vorst van Moldavië 1572—1574, verkreeg 12 Juli 1591 brieven van aanbeveling van Hendrik IV. Hij vertrok van Frankrijk naar Engeland en bezocht op zijn terugreis den Haag. Den i8en October van het zelfde jaar was hij te Anspach, maar hij keerde niet naar Constantinopel terug. In 1599 is men zijn spoor geheel en al bijster. Annales de l’Acad. Roum. Serie II sect, historique XIX p. 229 e.v.Han- nuzaki. Documents relatifs a 1’ histoire des Roumains; Conti nuation t. XI publié par N. Jorga. Bucarest 1900 in 4'’. pp. 239 e.v. 3) Noordeinde wz., tusschen Pape- en Molenstraat. 4) Vrijheer Van Rheede (Rehrt). eerste audiëntie 27 Maart. „Is gewogen de gouden keeten gemaakt voor den Heere 1592. Hanne van Honthem weerdt in de Cogge 3) alhier 3020 pond „ter zaecke van de teercosten bij den heer baron van Rheid 4) ambassadeur van de keyserlycke Majesteyt gedaen.” 28 April p. 77vs. Simon, weert int Hert x) alhier 194 pond, 11 sch. „over de verteerde costen tzijnen huyse gedaen bij den Prince van Maldavia.” 2) Guillaume Ramet 24 pond, 10 st. „ter cause van costen int convoyeren ende effroyeren van den voorn. Prince vuyt den Hage tot Amstelredam. den Agent van den Prince van Maldavia 500 guld. „die zijne Ex“e zijn gegundt ende toegeleeght tot een behulp van zijne reyse naer Constantinopolen.” 19 en 30 Sept. p. Ó7VS. Jan Meganck gezworen klerk in de griffie van de Staten-Generaal 100 „dalders” „voer eene ver- eeringe op zijne bruyloffsfeest.” 30 Oct. p. 7ovs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 242