AANTEEKENINGEN UIT HET OUDSTE ORDONNANTIEBOEK. 227 1592. I Symon Chamen weert in den Briel 1) alhier 38 guld. 12 st. „ter zaecken van verteerde costen bij Jehan Gregorius, edelman van den Coninck van Denemarcken 2), tot zijnen huyse verteert. 12 Juni p. 83. van Rheede houdende drie honderd dertien schakels ende bevonden vijf en vijftig oneen, vier Engelsen ducaat goud tot twee en dertig guldens d’once, bedragende mette twee guldens voor ’t fatzoen van elke once, agtien honderd ses en twintig gulden agt stuivers. Idem twee goude medaillen, d’eene van de Spaansche vloote, ende d’andere houdende het ontzet van Leiden ende bevonden te weegen vier oneen, ses Engelschen ten prijze voors. ende agt en twintig st. voor ’t fatzoen, be dragende twee honderd vijftien guldens agt stuvers: ende zamen twee duyzend, vijftien gl. 8 st. res. St. Gen. 13 April. afscheid 28 April. „Is geresolveerd ten aanziene dat syne L. constantelijk is blijven weigeren t’ accepteeren de goude keeten hem gepraesen- teérd ende om andere besondere consideratien dat men syne L. van de gedaane teeringen in der herbergen zal defroyeeren”. res. 28 April. 1) Meervischmarct, nu Groenmarkt o.z. 2) „Is geresolveerd dat men tot last van de Generaliteit in der Herberge van den Briel sal defroyeeren den edelman gebragt hebbende de brieven des Konings van Deenemarcken”. res. 8 Juni. 3) Philips van Ilteren, vrijheer van Wijnenbergen enBylsteijn. eerste audiëntie 1 Juli. Guillaume Ramet 17 ‘ffi 5 sch. „bij hem ver schoten int convoyeeren van den vrijheer van Winnenbergen 3), ambassadeur van den Paltsgraeff, tot Rotterdam. 15 Juli p. 84vs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 243