228 AANTEEKENINGEN UIT HET OUDSTE ORDONNANTIEBOEK. 1592. Andries Stijnen x) weert in den Burcht 2) alhier 800 guld. „voor de teringen, bij den vryheere van Winnenberge, gesante van den Cheurfurstel. Paltzgrave Frederick, tzynen huyse gedaen”. 28 Juli p. 85vs. de Weerdinne in de herberge genaempt Zeelant 3) alhier 600 pond, „voor de teeringen die bij den welgeboren grave Philips van Nassau in de voorss. herberge tzeedert zijner (Loffelijcke) wedercompste vuyt Vranckrijck zijn gedaen. 1 Sept. p. 87vs. Christiaen Huygens, secretaris van den Rade van State 132 gulden, 2 st. „voer 2 amen Rin- schen wijn hem geschoncken tot eene vereeringhe op zijne bruyloftfeeste. 4) 26 Oct. p. 90. Mr. Cornells Aerssens griffier van de Staten- Generaal 100 ponden „in recognitie van zijne getrouwe diensten nu veele jaren den lande gedaen (hem) voor eene vereeringe toegeleet totte stoffe- ringe van een van de nyeuwe cameren bij hem in zijne huysinge te doen maecken. 5) 21 Dec. p. 95vs. 1) De vader van de „drie schoone, soete en bequame doch- terkens,” die den 2Óen Juni 1588 op een spelevaart in de Veenen bij den terugtocht in een sloot jammerlijk verdronken. Haagsch Jaarboekje 1892, p. 119. 2) Hoogstraat o.z. 3) Janneken van Veechhoven weduwe Joost van der Beeck, deurwaarder van het Hof, waerdinne in Zeelant op de Markt (Groenmarkt o.z.) 4) Hij trouwde 5 Sept.. 1592 te Amsterdam Susanna Hoef nagel en vestigde zich te ’s-Gravenhage in de Nobelstraat. Mr. Cornells van Aerssen woonde toen in de Spuistraat n.z.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 244