AANTEEKENINGEN UIT HET OUDSTE ORDONNANTIEBOEK. 229 1593- I594- 1) Morias, heeft zijn eerste audiëntie bij de Staten-Generaal 26 Aug.; ontvangt bij zijn afscheid een gouden keten. res. St. Gen. p. 71 en ioovs. 2) In zijn nyeuwe huysinge die hij maect tot Wulpen bij Utrecht. res. St. Gen. p. 54. 3) De gezanten van de Staten van Bretagne compareeren in de vergadering der Staten Generaal den 5=" Mei 1594 p. 112. Als voren „ter saecken van verteerde costen bij den heere van Morlans, x) ambassadeur des Conincx van Vranckrijck tot zijnen huyse gedaen.” 30 Sept. p. io6vs. Symon Chanen, weert in den Briele alhier 2400 guldens „ter zaecken van verteerde costen bij den heere Stewart, (Stuart) raedt ende ambassa deur des Conincx van Schotlandt ende commen- dataire van Pettewein, tot zijnen huyse gedaen. 20 Juli p. 101. „Anthonis van Ravesteyn en Quiryn Coensz. gelaesmakers respective woonende tot Cuelenburch ende in den Hage 138 pond, vuytsaken van het maken van drye gelasen cruysvensteren verciert mette wapen van de Generaliteyt ende anderssins, daermede de heeren Staten Generaal d’ heere Crayesteyn 2) ende den greffier Aerssen in haer- luyder nieuwe huysinge vereert hebben. 5 Aug. p. 107. Symon Chanen weert in den Briele alhier 219 gulden 3 st. „ter zaecken van verteerde costen bij den heere Viconte de la Pignelaye, gesante van de Staten van Bretaignen 3) tot zijnen huyse gedaen. 23 Mei p. i29vs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 245