230 AANTEEKENINGEN UIT HET OUDSTE ORDONNANTIEBOEK. 1594- 31 Dec. p. 148. Simon Chanen, weert in den Briel alhier, 3116 pond 1 sch. „van de teringe gedaen bij de heeren Ambassadeurs van Schotland met haerlieder gevolgh, gedurende den tijt dat deselve aldaer gelogeert zijn geweest. 15 Juli p. 134. Jan van Holt, weert in de Cogge alhier, 640 guld. .10 st. voor „teringen gedaen bij den heere Gesante des doorluchtichsten hoochgeboren vorst administrators van Magdenburch.” 2) 28 Dec. p. 148. „Guillaume Keith raedt ende edelman van de Camere des Conincx van Schotlant ende den capitein Guillaume Murray provoest van Zijn Majesteits huys, genoempt St. André;” eerste audiëntie 4 Juni; nemen afscheid 6 Juli, worden ieder met een gouden keten vereerd, res. St.Gen. p. 138 139 vs. en 158. s) Joncker Rheynhardt Wilhelm Meckbach, eerste audiëntie 10 December res. St. Gen. p. 334. Vereerd bij zijn vertrek met een gouden keten p. 337vs. 3) Aan de o.z. van het Spui, bij de oostpoort, achter het Hof. 4) Brief van Credentie overgeleverd 4 Dec. p. 324. Janneken van der Beken, weerdinne in Zeeland alhier 142 guld. 9 st. „ter zaecken van verteerde costen bij de heeren de la Mabonnierre ende Guillaume Loret gesanten van de Staten van Bretaignen tot haren huyse gedaen. 23 Mei p. i29vs. Pieter de Weerdt, weerdt in Teylingen 3) alhier, 173 Car. gulden voor „teringen gedaen bij de Gedeputeerde van de gealtereerde Italianen” (te Sichem). 4)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1900 | | pagina 246